បញ្ចាក់រាល់ការ(Post)ទាំងអស់បានមកពីក្រុម CAUG

Banner 468 x 60px

 

Thursday, August 30, 2012

CWM for Xperia P.U.Sola

0 comments
  • នេះគឺជាវិធីថ្មីមួយទៀតសំរាប់អ្នកដែលចង់ Install CWM លើទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនដូចជា Xperia P U និង Sola
  • ចំណាំ:
  • ត្រូវ Root និង Unlock Bootloader ជាមុនសិន.
  • ត្រូវមានកម្មវិធី Fastboot.exe
  • ត្រូវបើក USB Debugging
                          របៀប Install
Copy Kernal ណាមួយដែលត្រូវនិងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ដាក់ចូលក្នុង Folder Fastboot
  1. Rename kernal របស់អ្នកទៅជា kernal.elf
  2. ដាក់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុង Fastboot mode ហើយ Connect To PC
  3. បើក cmd រួចវាយពាក្យ
Fastboot flash boot kernal.elf

  រង់ចាំបន្តិចជាការស្រេច!!!


  • សូមអរគុណដល់លោក Dev ដែលជាអ្នកបង្កើត

0 comments:

Post a Comment